Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wisznicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach w ramach prowadzonej działalności statutowej prowadzi także Warsztat Terapii Zajęciowej przy GOPS w Wisznicach. Niniejsza deklaracja dotyczy działalności obu podmiotów.


Dostępność cyfrowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową poprzez utworzenie strony internetowej dla GOPS oraz dostosowanie strony internetowej WTZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wtzwisznice.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach (w skrócie GOPS)
• Telefon: +48 833782442
• E-mail: gops_wisznice@interia.pl
• Adres korespondencyjny: ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

Warsztat Terapii Zajęciowej przy GOPS w Wisznicach
• Telefon: +48 833782450, +48 500172238
• E-mail: wtzwisznice@op.pl
• Adres korespondencyjny: Wygoda 4, 21-580 Wisznice

Data publikacji strony internetowej: 2017
Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023

Strona internetowa www.wtzwisznice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:
• ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,
• udostępniane dokumenty umożliwiają skopiowanie zawartego w nich tekstu i wklejenie do innego programu,
• możliwości powiększania liter,
• podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
• możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
• wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą.

Strona nie posiada:
• tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,
• zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego
• nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
• na stronie nie ma wyszukiwarki treści,
• wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
• informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika WTZ przy GOPS w Wisznicach.
Oświadczenie sporządzono dnia 21.03.2023r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Wisznice jest Piotr Romanowicz - tel. +48 508722782, e-mail: promanowicz@wisznice.pl
Członkiem zespołu ds. dostępności z ramienia GOPS są Katarzyna Jaroszkiewicz, Joanna Skurska – tel. +48 83 3782442, e-mail: gops_wisznice@interia.pl
Członkiem zespołu ds. dostępności z ramienia WTZ jest Katarzyna Dąbrowska – tel. +48 500172238, e-mail: wtzwisznice@op.pl
Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. +48 500172238. Osobą kontaktową jest: Katarzyna Dąbrowska e-mail: wtzwisznice@op.pl
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

GOPS w Wisznicach – ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym GOPS prowadzi działalność ma trzy kondygnacje. GOPS zajmuje pomieszczenia na I piętrze. GOPS nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. W najbliższym otoczeniu budynku są miejsca parkingowe na ulicach Krótkiej, Fabrycznej, Rynek i Rowińskiej. Wyznaczone miejsca dla os. z niepełnosprawnością znajdują się na ul. Rynek (około 50 metrów od wejścia do budynku). Główne wejście do budynku jest od ul. Fabrycznej. Wejście do budynku jest zadaszone. Przed wejściem na chodniku znajduje się próg o wysokości około 8cm. Osoby poruszające się na wózkach mają zapewniony dostęp alternatywny wejściem do Urzędy Gminy od ul. Rynek. W budynku Urzędu Gminy znajduje się winda dla
osób z niepełnosprawnością. Wszelkie sprawy mogą być załatwione z pracownikami GOPS w punkcie obsługi klienta po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. W przypadku osób z problemami motorycznymi ale nie poruszających się na wózkach, jest możliwość obsługi przez pracowników na dole przy wejściu. Istnieje również możliwość zorganizowania punktu obsługi klienta w holu na parterze. Główne wejście do budynku oznaczone jest tablicą informacyjną. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (częściowo przeszklone, w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku na wprost znajdują się schody na I piętro (nie są oznaczone kontrastowo). Na klatce schodowej nie ma tabliczki oznaczającej kierunek. Brak jest informacji na wszystkich drzwiach odnośnie przeznaczenia konkretnych pokoi, brakuje również oznaczeń
kondygnacji oraz tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. GOPS nie dysponuje toaletami dla klientów, w tym osób z niepełnosprawnością.

WTZ przy GOPS w Wisznicach – Wygoda 4, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym siedzibę ma WTZ ma dwie kondygnacje. WTZ zajmuje pomieszczenia na I piętrze. Przed budynkiem jest parking, nie ma jednak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku umieszczona jest tablica informacyjna. Teren przed budynkiem pozbawiony jest barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku znajdują się schody, a po lewej stronie od wejścia podjazd dla wózków. Wejście do budynku jest zadaszone. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku na wprost znajdują się schody (nie są oznaczone kontrastowo). Na klatce schodowej brakuje systemu informacji oraz oznaczenia nr kondygnacji i kierunków poruszania się. Nie ma możliwości zorganizowania punktu informacyjnego na dole oraz obsługi w tym miejscu interesantów. Na korytarzu na piętrze nie ma tablic informacyjnych i innych oznaczeń. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. WTZ posiada toalety częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Dostępność komunikacyjno-informacyjna

GOPS w Wisznicach – ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

Niektórzy pracownicy GOPS w Wisznicach są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem pracowników GOPS posługujących się językiem migowym (system językowo- migowy lub Polski język migowy). Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) wraz ze wskazaniem metody komunikowania się (PJM lub SJM). Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. GOPS w Wisznicach poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:
• Telefonu: +48 833782442
• Faksu: +48 833782442
• e-mail: gops_wisznice@interia.pl
• korespondencja pisemna na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

WTZ przy GOPS w Wisznicach – Wygoda 4, 21-580 Wisznice

Pracownicy WTZ w Wisznicach są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.
W WTZ w Wisznicach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. WTZ zapewnia pokój „cichej obsługi”. Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem pracownika WTZ posługującego się językiem migowym (Polski język migowy). Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) .
WTZ w Wisznicach poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:
• Telefonu: +48 833782450
• SMS/MMS: +48 500172238
• Faksu: +48 833782450
• e-mail: wtzwisznice@op.pl
• korespondencja pisemna na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej przy GOPS w Wisznicach, Wygoda 4, 21-580 Wisznice