O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wisznicach rozpoczął swoją działalność w grudniu 2005 roku. Jest placówką przeznaczoną dla osób o zróżnicowanym rodzaju niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest to jednostka pobytu dziennego, otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00.

Na co dzień otaczamy opieką 35 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisznice, Rososz, Łomazy, Sosnówka i Tuczna. Siedziba WTZ znajduje się w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który jest własnością Urzędu Gminy w Wisznicach.Od marca 2008 roku Warsztat dysponuje również busem, który został zakupiony przez Urząd Gminy w Wisznicach przy dofinansowaniu ze środków PFRON.

Głównym celem WTZ jest rehabilitacja zawodowa, czyli przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia na otwartym, bądź chronionym rynku pracy oraz rehabilitacja społeczna, zmierzająca do poprawy umiejętności, które są niezbędne do możliwie samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

W ramach Warsztatu funkcjonuje 6 pracowni terapeutycznych:

techniczno-stolarska

multimedialna

florystyczno-ogrodnicza

artystyczna

krawiecka

gospodarstwa domowego

W każdej z pracowni dominują określone, wiodące techniki terapii zajęciowej, które usprawniają uczestników w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego. Zajęcia w Warsztacie prowadzone są w oparciu o indywidualny program terapii i rehabilitacji, w którym zawarte są metody i formy pracy z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i zainteresowań uczestników.

Ważnym elementem w codziennym funkcjonowaniu Warsztatu jest odpowiednia sprawność ruchowa i kondycja organizmu. W związku z tym uczestnicy objęci są wsparciem w postaci rehabilitacji ruchowej, której celem jest nie tylko ogólne podnoszenie sprawności, ale także zwiększenie chęci do ruchu i rozwijanie zainteresowań poprzez różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe.

Zajęcia w WTZ są urozmaicone o elementy kultury i oświaty. Organizowane są wyjścia do kina, teatru, muzeum. Ponadto uczestnicy biorą udział w spotkaniach integracyjnych i imprezach plenerowych. Warsztat jest także inicjatorem licznych imprez i uroczystości okolicznościowych: Dzień Matki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe i wielkanocne i inne. Dodatkowo uczestnicy biorą udział w zajęciach biblioterapeutycznych i edukacyjnych.

Uczestnicy objęci są również, wsparciem psychologa i pracownika socjalnego, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem uczestników w środowisku, pobudzają ich do samodzielnego rozwiązywania problemów, integrują działania wokół rodziny itp.

Niezwykle istotnym faktem jest również współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników. We wszystkich znaczących wydarzeniach w WTZ uczestniczą rodziny naszych podopiecznych. Ponadto Warsztat wspiera je w rozwiązywaniu problemów bieżących, udziela informacji o możliwościach otrzymania pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach programów celowych itp. Kilka razy w roku Warsztat organizuje kiermasze, na których sprzedawane są prace uczestników. Jest to znakomita okazja do zaprezentowania dorobku naszej placówki.

Należy dodać, iż nie jesteśmy sami w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych. Warsztat współpracuje z placówkami o podobnym charakterze, z władzami samorządowymi i prywatnymi przedsiębiorcami.